สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง Blog

0

สภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางสาวมนั...

0

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหนองเจ็ดเส้น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.1...

0

วันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง...

0

ประชุมหารือโครงการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.0...