Category: ผลงานของคณะทำงาน/ข้อเสนอ/การแก้ปัญหา/พัฒนาภาคเกษตร

0

สภาเกษตรฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เกษตรกรรม

วันที่ 14 – 15 กันยายน 256...

0

ประชุมคณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.0...

ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทองปี 2562 0

ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทองปี 2562

วันที่ 9-10 ก.ย. 2562 นายทรงพล พ...

0

สภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางสาวมนั...

0

วันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง...

0

ประชุมหารือโครงการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.0...