Category: กิจกรรม

0

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลูกไม้หวงห้าม ไม้ผลและพืชสมุนไพรกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.0...