Author: adminn

0

สภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร

วันที่ 1-2 มีนาคม 2564 เวลา 09.0...

0

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดระดับตำบล และอำเภอ ครั้งที่ 3/2564

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง...

0

MOU “ยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP จังหวัดอ่างทอง”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 1...

0

จังหวัดอ่างทอง ขยายพื้นที่ปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอสามโก้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 0...

0

ประชาสัมพันธ์ติดตามเฝ้าระวังการเผาซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่เกษตร ปี 2563/64 จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 1...