Author: adminn

0

ศูนย์เรียนรู้บางเจ้าฉ่าอินโนเวชั่นอ่างทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ร่วมสร้างการเรียนรู้กับชาวบ้าน มุ่งสู่การพัฒนาพื้นที่เป็นฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 09.0...

0

กิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้เมล็ดพันธุ์ข้าวและสารปรับปรุงดินที่ดี (ตามกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร)

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง...

0

ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลตลาดใหม่ ครั้งที่ 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00...

0

โครงการอบรมส่งเสริม องค์ความรู้การผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่โดยนวัตกรรมเทคโนโลยี  ลำไอออนพลังงานต่ำ สร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08....

0

อบรมการส่งเสริมองค์ความรู้วิธีการและแนวทางการเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง...

0

โครงการสร้างรายได้เพิ่มและลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนั...

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน” บูรณาการร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง...

0

สภาเกษตรกรฯ ร่วมกับ พอช.ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง...

0

ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2565...