ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น.
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยสมราชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานสภาประชาชน ได้แก่ สภาประชาชนจังหวัดอ่างทอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้
ข้อเสนอในการแก้ปัญหาน้ำท่วม
๑.หน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนจัดตั้งคณะบูรณาการกลางเพื่อพัฒนาที่ว่าง พื้นที่สาธารณะ พื้นที่รกร้างหรือ พื้นที่พัสดุ จัดให้เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างถาวร
๒.จัดสร้างประตูปิด-เปิดน้ำเข้าพื้นที่ และคลองส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำเข้าทุ่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๓.ขยายคลอง แม่น้ำ และขุดลอก คู/คลอง พร้อมกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ทับถมเพื่อการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประจำ ทุก ๑ – ๒ ปี
๔.การบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินสถานการณ์น้ำอย่างแม่นยำและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทุกช่องทางโดยทั่วถึง
๕.การสร้างถนนควรวางท่อหรือเปิดช่องทางให้น้ำผ่านได้โดยสะดวกทุกระยะ ๓ กิโลเมตร และในกรณีที่มีคลองส่งน้ำหรือแม่น้ำควรสร้างสะพานโดยยกระดับให้สูงขึ้นเพื่อเปิดทางให้น้ำผ่านสะดวกและสามารถใช้สัญจรได้
๖.จัดระบบการแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็น/ได้ฟัง/ได้เข้าใจอย่างทั่วถึง เช่น การแสดงจุดวัดระดับน้ำกระจายตามท้องที่และท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
ข้อเสนอการแก้ปัญหาภัยแล้ง
๑.การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเพิ่มระดับน้ำใต้ดิน และสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำ
๒.มีการกัก/เก็บน้ำไว้ในที่สูงหรือที่ดอนเพื่อแก้ปัญหาน้ำไหลหลากลงสู่ที่ลุ่มต่ำ และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ เข้าสวน/เข้านา
๓.ควรมีการบริหารจัดการน้ำเข้าพื้นที่เพื่อความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยในฤดูน้ำหลากให้ปล่อยน้ำเข้าทุ่งอย่างทั่วถึง
๔.เสนอให้มีโครงการแก้มลิง ในพื้นที่สาธารณะและบ่อทรายของเอกชนโดยทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและใช้ได้จริงอย่างถาวร
การฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน
๑.ธ.ก.ส. ควรตัดดอกเบี้ยและ ควรพักชำระเงินต้นให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีขึ้นไป
๒.ธ.ก.ส. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบหรือประสบภัยน้ำท่วมโดยปลอดดอกเบี้ยหรือ คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำที่สุดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีขึ้นไป
๓.หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้เกี่ยวข้องกับการเกษตรควรให้การสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม
๔.ซ่อมแซม อาคาร/บ้านเรือน /ที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม
๕.พัฒนาระบบการป้องกันภัยจากภัยพิบัติน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares