กิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้เมล็ดพันธุ์ข้าวและสารปรับปรุงดินที่ดี (ตามกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร)

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดเวทีจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล ปี 2565 ของตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลการทำการเกษตรและที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบล สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร อาทิ รายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน และปัญหาความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ จากการจัดเวทีดังกล่าว ได้มีการระดมความคิดเห็นของเกษตรกรตำบลตลาดใหม่ ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ปัญหาและแนวทางการแก้ไขภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรจาก 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ปัญหาด้านที่ดินทำกิน 2.ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 3.ปัญหาด้านหนี้สิน 4.ปัญหาด้านราคาผลผลิต 5.ปัญหาด้านสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมพร้อมทั้งด้านคุณภาพชีวิต
 
จึงเสนอกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้เมล็ดพันธุ์ข้าวและสารปรับปรุงดินที่ดี ต่อสภาประชาชนจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อบูรณาการร่วมกัน ส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต ปัจจัยการผลิตปลอดดอกเบี้ย ลดภาระหนี้สิน และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม จำนวน 200 คน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares