Monthly Archive: สิงหาคม 2022

0

กิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้เมล็ดพันธุ์ข้าวและสารปรับปรุงดินที่ดี (ตามกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร)

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง...

0

ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลตลาดใหม่ ครั้งที่ 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00...

0

โครงการอบรมส่งเสริม องค์ความรู้การผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่โดยนวัตกรรมเทคโนโลยี  ลำไอออนพลังงานต่ำ สร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08....

0

อบรมการส่งเสริมองค์ความรู้วิธีการและแนวทางการเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง...

0

โครงการสร้างรายได้เพิ่มและลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนั...