โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน” บูรณาการร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้สำรวจปัญหาข้อมูลและความต้องการพัฒนาขององค์กรเกษตรกร พบปัญหาและความต้องการของกลุ่มองค์กรเกษตรกรในด้านการผลิตและการรับรองคุณภาพที่เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง จึงได้เสนอและดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน” บูรณาการร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง มีกลุ่มองค์กรเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 5 กลุ่ม สมาชิกและเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งหมด 33 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกร ดำเนินการแก้ปัญหาด้านการผลิต การรับรองคุณภาพแบบมีส่วนร่วม สร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร เกิดการปรับเปลี่ยน จากเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีให้เป็นเกษตรอินทรีย์ และการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
การดำเนินโครงการ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
1. การบรรยายความรู้ เรื่อง เกษตรอินทรีย์กับกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม และเรียนรู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส ดร.ดุสิต อธินุวัตร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการจัดการเกษตรอินทรีย์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรรมการมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย
2. แบ่งกลุ่ม ฝึก พี จี เอส ในทางปฏิบัติ
หัวข้อการวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม การจัดทำโครงสร้างบริหารจัดการกลุ่ม การกำหนดข้อปฏิบัติ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม และการนำเสนอของกลุ่ม ดำเนินการโดย นายสมชัย วิสารทพงษ์ และทีมวิทยากร
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
แบ่งกลุ่ม พี จี เอส ในทางปฏิบัติ
1. การกำหนดกฎ กติกากลุ่ม และกำหนดการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน
2. การกำหนดบทลงโทษ
3. การกำหนดคำปฏิญญา
4. ฝึกปฏิบัติ การเขียนแผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ (แบบฟอร์ม 1, 2)
5. การนำเสนอของกลุ่ม
และกระบวนการสุดท้ายคือการทำความเข้าใจการใช้รายการตรวจประเมิน และการสรุปรายงานการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน (ตามแบบฟอร์มที่ 2 และ 4) ดำเนินการโดย นายสมชัย วิสารทพงษ์ และทีมวิทยากร
สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน” ในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือกลุ่มองค์กรเกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการผลิตและการรับรองคุณภาพได้

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares