สภาเกษตรกรฯ ร่วมกับ พอช.ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกร ประกอบกับการดำเนินการเก็บข้อมูลของเกษตรกรภายในจังหวัด เมื่อ ปี 2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด พ.ศ. 2565-2569 ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ขาดรายได้ และมีรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัย ไม่มีเงินเพื่อการซ่อมแซมได้

เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาของเกษตรกรจากผลกระทบต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตและบ้านที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น และสามารถสร้างความรักสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน สอดคล้องกับสภาองค์กรชุมชนโดยการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งสภาองค์กรชุมชน เป็นองค์กรภาคประชาชน โดยมุ่งหวังว่าจะให้ภาคประชาชนใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนองค์กรชุมชน

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้เสนอและดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองมอบหมาย โดยบูรณาการร่วมกับสภาองค์กรชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 ครัวเรือน ของตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – เดือนกันยายน 2565 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม สนับสนุนให้คนในชุมชนมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม และพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป้าหมายที่ได้รับทั้งหมด 16 ครัวเรือน ใช้งบประมาณจาก พอช.ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและการดำเนินการทั้งสิ้น 328,000 บาท และได้เกิดแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและปัญหาความยากจน 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) เป้าหมายซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จำนวน 20 ครัวเรือน/ปี

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares