Monthly Archive: มิถุนายน 2022

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน” บูรณาการร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง...

0

สภาเกษตรกรฯ ร่วมกับ พอช.ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง...