กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลคลองวัว ประจำปี 2564

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลคลองวัว ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม 2564 ณ ร้านค้าประชารัฐบ้านทองครึม ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรทำนาตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 31 คน โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกษตรกรทำนาตำบลมงคลธรรมนิมิต ได้ทราบถึงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลสู่การเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาบรรจุเข้าแผนการพัฒนาของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของเกษตรกรตำบลคลองวัว
  2. เพื่อทราบถึงกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตรกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ตำบลคลองวัว

โดยโครงการที่ได้จากเวทีจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปี 2564 ดังนี้

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

โครงการสนับสนุนการขุดบ่อบาดาลและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำ

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของตำบลและการทำตลาดออนไลน์

โครงการสนับสนุนและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบล

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง และคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาของหน่วยงานตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานราชการกำหนดแล้ว

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตร

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (การผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่) ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ตำบลคลองวัว ทั้งหมด 10 ราย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี         นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงาน      สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรบรรยายการผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่โดยเทคโนโลยีลำไอออนต่ำ สามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 1 – 1.5 ตัน ต่อไร่  และนางสาวเรณุดา หอมชะเอม เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยายการดูแลรักษา และป้องกันศัตรูพืช เพื่อสร้างคุณภาพการผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูแปลงการผลิตข้าวในพื้นที่จริง ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่ได้ดำเนินการปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ ข้าวเจ้าหอม FRK-1 และอยู่ในช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยว ทำให้เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ ได้รับทั้งองค์ความรู้การผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่ ข้าวเจ้าหอม FRK-1 และได้เห็นแปลงข้าวที่ปลูกจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ในรอบถัดไปให้สามารถพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรตำบลคลองวัวได้อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรม

และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้นำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ จำนวน 10 ราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้         การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้และกระบวนการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ความมั่นคงให้แก่อาชีพเกษตรกรรม และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้จากฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันจากปัญหาภัยแล้งเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกรรม และมีความรู้ความเข้าใจจากการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากปัญหา      ภัยแล้ง และมีความสนใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปทอดลองปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจการผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ โดยบูรณาร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการเผลิต จ.ราชบุรี และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ เกษตรกรที่มีความสนใจ และเจ้าหน้าที่   ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 20 คน อบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจการผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่             โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้มีความเข้มแข็ง ความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดการพัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้แก่พื้นที่เกษตรกรรม การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลคลองวัว ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำรูปเล่มเพื่อนำมาแจกให้แก่เกษตรกรทำนาตำบลมงคลธรรมนิมิต       เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลในอนาคต ให้มีโครงการที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของเกษตรกรเพื่อสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรและภาคเกษตรกรรรมได้

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares