ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน PGS

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูลสาระสำคัญตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (มาตรา 41) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ปี 2564 – 2568 ซึ่งได้สาระสำคัญในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเกษตร จึงดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน” ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2564 โดยวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564 อบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์กับกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส  และแบ่งกลุ่ม ฝึก พี จี เอส ในทางปฏิบัติ ณ โบสถ์ไฮเทค ชั้น 1 วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง วันที่ 11 มีนาคม 2564 ฝึกตรวจประเมินฟาร์ม นาข้าว พืชผัก ไม้ผล ผสมผสาน และเขียนสรุปรายงาน ณ ตำบลวังน้ำเย็น และตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เกิดการปรับเปลี่ยนจากเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีให้เป็นเกษตรอินทรีย์ การลดต้นทุน การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรที่เคยทำอยู่เดิมไปทำเกษตรรูปแบบที่แตกต่าง สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรได้

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares