เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง (โรงเรียนชาวนาและโรงเรียนไม้ผล) ณ ห้องประชุมชั้น2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
โดยมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 424 ราย ประกอบด้วย ประธาน ศพก.หลักและเครือข่าย + ศิษย์เก่าโรงเรียนเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง จาก 7 อำเภอ ในเวทีนี้เกษตรกรจะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดต่อไป โดยมีอาจารย์สุวัฒน์ ทรัพยะประภา อาจารย์ใหญ่ประจำหลักสูตรมาร่วมทบทวน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการมอบปัจจัยการผลิตซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย อบจ. อ่างทอง (กากน้ำตาล รายละ 10 กก. และ โพแทสเซียมฮิวเมท (ไฮโกร 60) รายละ 1 กก.)
จุดกำเนิดโรงเรียนชาวนาจังหวัดอ่างทองเริ่มมาจากในปี 2561 โดย อบจ.อ่างทองได้นำเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนชาวนาศรีเมืองชุม จังหวัดเชียงราย
เมื่อกลับมาจึงมีแนวคิดที่จะตั้งโรงเรียนชาวนาที่จังหวัดอ่างทอง ดังนั้น อบจ.อ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ไปเรียนรู้หลักสูตรจากอาจารย์พรรณพิมล ปันคำ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลศรีเมืองชุม และคณะ แล้วกลับมาเปิดโรงเรียนชาวนาเป็นแห่งแรกของจังหวัดอ่างทอง ดังนี้
– เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 ณ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย
– งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)
– วิทยากรหลัก คือ อาจารย์พรรณพิมล ปันคำ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
– วิทยากรร่วม คือ อาจารย์สุวัฒน์ ทรัพยะประภา อาจารย์ผ่าน ปันคำ และอาจารย์ภักดี ใจคำ
ต่อมาจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตร “โรงเรียนเกษตรกรทำนา อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2553 – 2561 รวม 32 รุ่น (อบจ. สนับสนุนงบประมาณในการอบรมจำนวน 20 รุ่น งบพัฒนาจังหวัด 12 รุ่น ) และในระยะหลังได้พัฒนาหลักสูตรเป็นโรงเรียนเกษตรกรไม้ผลจำนวน 7 รุ่น (งบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด) โดยมีวิทยากรหลักคือ อาจารย์สุวัฒน์ ทรัพยะประภา ปัจจุบันมีศิษย์เก่าโรงเรียนเกษตรกรจังหวัดอ่างทองจำนวน 1,633 ราย ประกอบด้วย
1. โรงเรียนชาวนา จำนวน 33 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,423 ราย
2. โรงเรียนไม้ผล (กล้วย มะม่วง ฝรั่ง เมล่อน) จำนวน 7 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 210 ราย
โรงเรียนเกษตรกร เป็นหลักสูตรที่สอนให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และการผลิตข้าวปลอดภัย โดยการลดอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวให้น้อยลงจาก ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงเหลือ ๑๐-๑๕ กิโลกรัมต่อไร่ และจนถึง 5 กิโลกรัมต่อไร่ โดยได้ตระหนักถึงการไม่เผาตอซังข้าวซึ่งถือได้ว่าเป็นธาตุอาหารที่สำคัญของต้นข้าว การใช้น้ำหมักและสารสกัดที่เกษตรกรสามารถทำได้เองแทนสารเคมี เพื่อใช้ในการป้องกัน กำจัดโรคและแมลง ศัตรูข้าว ตลอดจนความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้าว พืชผัก และไม้ผลด้วย เพื่อให้การพัฒนางานทางด้านการเกษตรเกิดความต่อเนื่องและมีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาจึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกรจังหวัดอ่างทองขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และติดตามผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร อีกทั้งยังต้องการให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและกลไกสำคัญในการถอดทอด /เผยแพร่ ขยายผล ความรู้ ตามหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares