สภช.คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน ของสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด

สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและบุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมณุลักษณา โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธีระ วงษ์เจริญ กล่าวต้อนรับ และนายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ในนามประธานกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยายบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด (สภช.คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน) โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 130 คน ได้แก่ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด, สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด, หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด
การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ เกิดการบูรณาการในการปฎิบัติงานร่วมกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพประโยชน์สูงสุด สร้างความน่าเชื่อถือและทำงานอย่างมืออาชีพให้แก่เกษตรกรและองค์กรสภาเกษตรกรจังหวัด โดยมีรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย
1. เวทีสะท้อนปัญหาในอดีตภายในองค์กร (สภช., สภจ., สกช., สกจ.)
2. บรรยายพิเศษ เรื่อง เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และการขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเกษตรกร และเรื่องบทบาท หน้าที่ ขอบเขตการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ (สภช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน)
3.การแบ่งกลุ่มทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสมาชิกสภาเกษตรกรและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ เพื่อตอบสนองสร้างความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นของเกษตรกร
4.การระดมสมอง/อภิปรายกลุ่ม แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน การกำหนดทิศทางการพัฒนาเกษตรกรรม จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
5.จัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพและนำข้อมูลของแต่ละกลุ่มมาเรียบเรียง อภิปรายนำเสนอ และสรุปแต่ละประเด็นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป
สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
“สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง
จะขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกร
สู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของเกษตรกร
โดยจะเดินตามรอย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares