สภาเกษตรเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับเกษตรกร ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก

วันที่ 9 ตุลาคม 2 561 เวลา 09.30 น.
นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้แทนชลประทานโครงการมหาราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง ร่วมเสนอความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
นายสมชาติ ยิ้มละม้าย ผู้แทนเกษตรกรหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ได้แจ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ปัญหานี้มีมานานประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรอย่างเร่งด่วน
ผู้แทนโครงจากชลประทานมหาราช ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ คือปัญหาที่พบอยู่ตอนนี้คือ คูคลองตื้นเขิน ทำให้ระบายน้ำไม่สะดวก เมื่อวิดน้ำแล้วน้ำจึงไหลย้อนกลับมาและล้นคูคลอง ตอนนี้กำลังให้ช่างดำเนินการสำรวจเพื่อหาระดับ และจะทำประตูน้ำเพื่อเปิด-ปิดน้ำ เพื่อการระบายน้ำได้อย่างเป็นระบบ
นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ต้องการให้ชลประทานแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยเร็ว โดยหน้าฝนต้องมีที่ระบายน้ำให้กับเกษตรกร และหน้าแล้งจะต้องเติมน้ำให้เกษตรกรเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้ โดยในส่วนของสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
1. ขอให้ชลประทานส่งน้ำให้พร้อมกันทุกจังหวัดในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อเพาะปลูกข้าวนาปี 2561 ในวันที่ 1 เมษายน 2561 และเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อไม่ให้พื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและใช้พื้นที่เป็นแก้มลิงได้ต่อไป
2. ขอให้ชลประทานปล่อยน้ำเข้าทุ่งหลังจากเพาะปลูกข้าวนาปีและเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้วเป็นการกระจายน้ำเข้าพื้นที่ทำนาโดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะทุ่งรับน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำไปท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำแต่เพียงอย่างเดียว
3. โครงการปลูกพืชหลากหลายทดแทนการทำนาปรังซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลขอให้ปรับเปลี่ยนเป็นการชดเชยเป็นเงินสดให้เกษตรกรไร่ละ 1,500 บาท คนละไม่เกิน 15 ไร่
4. ขอให้ชลประทานแต่ละจังหวัดสำรวจทุ่งรับน้ำเพิ่มเติมซึ่งจากเดิมมีเพียง 12 ทุ่ง

และมีการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ใช้เพื่อการเกษตรพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยประชุมร่วมกับ ชลประทานอ่างทอง และโครงการชลประทานต่างๆ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ นายอำเภอ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นเลขานุการ โดยสรุปประเด็นการประชุม ดังนี้
1. กำหนดให้เชิญเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการจัดส่งน้ำ ให้ผู้นำหมู่บ้านและชุมชนรับทราบในวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกเดือน
2. วันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้โครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจงเรื่องสถานการณ์น้ำและแผนการปล่อยน้ำตามคลองส่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่เพื่อนายอำเภอจะได้ทราบและดำเนินการแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง
3. มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับดูแลและจัดสรรน้ำแต่ละคูคลองเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการจัดสรรน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ทหาร ปลัดอำเภอ ผู้นำชุมชน ฯลฯ
4. ในปีต่อไปมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองและผู้ใช้น้ำที่เกี่ยวข้อง เรื่องการปล่อยน้ำให้ถึงปลายคลองก่อน ถึงจะดำเนินการสูบน้ำพร้อมกัน เพื่อน้ำจะได้ใช้ทั่วถึงและครอบคลุม

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares