ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคแปซิฟิก (CPTPP)

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประมาณ 300 คน เพื่อชี้แจงความตกลงที่คลอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรหลายประเด็น โดยภายหลังสหรัฐอเมริกาถอนตัวจาก ความตกลง TPP ประเทศที่ตกลงเข้าเป็นสมาชิก ความตกลง TPP ที่เหลือ จำนวน 11 ประเทศ ได้ทบทวนเนื้อหา ความตกลง TPP และเห็นชอบชะลอการบังคับใช้เป็นการชั่วคราว ในบทบัญญัติบางประการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลักดันไว้โดยสหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนชื่อความตกลง TPP เป็นความตกลง CPTPP แม้ความตกลง CPTPP จะกำหนดให้มีการชะลอการบังคับใช้เป็นการชั่วคราว บทบัญญัติบางประการที่มีแนวโน้มจะก่อให้ เกิดผลกระทบ เชิงลบ แต่เนื้อหาความตกลง CPTPP ที่เหลืออยู่ ยังคงมีบทบัญญัติที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างกว้างขวางต่อภาคเกษตรกรรม และเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ยากจน มีความอ่อนด้อยในด้านต่างๆ รวมทั้งยังอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงด้านอาหาร และอธิปไตยของชาติ โดยมีข้อกำหนดห่วงกังวลที่สำคัญ จากการที่ความตกลง CPTPP กำหนดให้ต้องเข้าเป็นภาคีสมาชิก “อนุสัญญายูพอฟ 1991” ดังนี้
1. การผูกขาดด้านพันธุ์พืช
2. การผูกขากที่เกิดขึ้นจะมีขอบเขตกว้างขวาง
3. วิถีชีวิตของเกษตรกรจะถูกเปลี่ยนแปลง
4. อาจจะมีการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ด้วยวิธีการตัดต่อพันธุกรรมเป็นพันธุ์พืช “จีเอ็มโอ”
5. หากเกิดความเดือดร้อนแก่เกษตรกร จะมีระยะเวลายาวนาน
โดยข้อกำหนดดังกล่าวนั้น มีผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก อยากให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรและช่วยกันป้องกันไม่ให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากความตกลงนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares