ประวัติความเป็นมาของสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง

   

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84 (8) ประกอบมาตรา 303 (1) ได้บัญญัติให้รัฐจัดทำกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกร  โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการกองนิติการ (ขณะนั้น) เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อดำเนินการศึกษาและยกร่างกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกร คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพในการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดเพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด  และมีสภาสำหรับเกษตรกรในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเกษตรกรทั้งประเทศ ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีการรวมตัวกันอย่างเป็นเอกภาพโดยสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร นอกจากนี้เกษตรกรสามารถจัดทำแผนแม่บทเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาอันแท้จริง รวมทั้งให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้ได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรกรรม ด้านต่างๆ ซึ่งได้มีการยกย่องร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ละภาค รวม 4 ภาค แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และได้เสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมาย

ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ กล่าวคือ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้รัฐต้องดำเนินการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและการตลาด  ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร เพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร สนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้รัฐ รักษาเสถียรภาพด้านราคา  และความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการดำเนินกิจกรรมต่างเกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ในปีพุทธศักราช  2554 ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 โดยอยู่ในความดูแลของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง มีสำนักงานอยู่ในส่วนหนึ่งของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ปัจจุบันได้แยกหน่วยงานออกจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 389/12-13 หมู่ที่ 7 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares