สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง Blog

0

การสกัดสะเดาด้วยแอลกอฮอล์ 70% (ขยายปริมาณมาก) เพื่อใช้กำจัดศัตรูพืช ในพืชผัก นาข้าวและไม้ผล

0

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.3...

0

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ.2561-2562)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.0...

0

คณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำเกษตรกรดีเด่นด้านสัมมาชีพ เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน

นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษ...

0

สภาเกษตรฯ จับมือแรงงาน อบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00...